CPS 300 (Fall 2010):
Introduction to Graduate Study

Course Information
People
Schedule
Resources
Team Young Scientists Yunjia Zhou Wuzhou Zhang Marisabel Guevara Xuan Bao Zihang Yin
Team Couch Potatoes Fan Yang Yijing (Jannie) Tan Janardhan Kulkarni Yu Chen Rohit Paravastu
Team Good Looking Bing Xie Alan Davidson Yezhou Huang Muzhi Zhao Botong Huang
Team Amazing Five Ke Xu Prateek Jaipuria Muhammad Ahsan Tianqi Song Xiao Xiao
Team Enigma Balakrishnan Chandrasekaran Fei Dong Yasunori Hongo Xiaoming Xu Dina Hafez
Team Rawxs Alex Dutu You Wu Salman Parsa Xixi Wang Rozemary Scarlat
Last updated Thu Sep 02 11:27:55 EDT 2010